5. 11. 2020 – LIEČBA PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM NA SLOVENSKU: EURÓPSKE ODPORÚČANIA VERZUS REÁLNA PRAX NA SLOVENSKU

Program 5. 11. 2020 o 15:30 – 16:45 hod.

Koordinátor: MUDr. Eva Králiková
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

1. Má autológna transplantácia stále miesto v štandardnej starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom? (20 min.)
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

2. Kedy má zmysel tandemová autológna a alogénna transplantácia v liečbe pacientov s mnohopočetným myelómom. (20 min.)
MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Vstup koordinátora a diskusia (35 min.)

 


 

Odborný garant

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin