Program

MANAŽMENT TOXICITY V LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
Koordinátor: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

1. Manažment toxicity v liečbe onkologických pacientov v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu klinického onkológa (20 min.)

MUDr. Gabriela Chowaniecová, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

 2. Manažment toxicity v liečbe pacientov s onkohematologickými malignitami v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu hematológa (20 min.)

MUDr. Ivana Tresová, Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

Vstup koordinátora a diskusia č. 1 (20 min.)

3. Reaktivácia hepatitídy v hematológii a onkológii – mýtus alebo smrteľná hrozba (20 min.)

MUDr. Ľubomír Soják, Klinika geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava

Vstup koordinátora a diskusia č. 2 (20 min.)

ALOGÉNNA TRANSPLANTÁCIA V LIEČBE MDS
Ktorí pacienti s MDS sú vhodní/ nevhodní na alogénnu TKD? Ktorí pacienti s MDS sú vhodní/ nevhodní na alogénnu TKD? Koordinátor: MUDr. Eva Mikušková, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

1. Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – nie (20 min.)
MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin

2. Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – áno (20 min.)
MUDr. Tomáš Guman, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice

Vstup koordinátora a diskusia (35 min.)

CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA
Vie nás ešte niečo v liečbe CML prekvapiť? – čo priniesli najnovšie ELN odporúčania do klinickej praxe? (workshop zaujímavých kazuistík pacientov s CML)
Koordinátor: MUDr. Emília Flochová, PhD. Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin

1. Priniesli nové odporúčania ELN 2020 zmeny v manažmente doteraz neliečených pacientov s CML? (20 min.)
MUDr. Katarína Slezáková, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN, Bratislava

2. Kedy je čas na zmenu TKI v liečbe CML pacientov vo svetle nových odporúčaní ELN? (20 min.)
MUDr. Natália Štecová, Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice

Vstup koordinátora, prezentovanie výstupov z registra CAMELIA SK 2020 a diskusia (40 min.)

LIEČBA PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM NA SLOVENSKU: EURÓPSKE ODPORÚČANIA VERZUS REÁLNA PRAX NA SLOVENSKU
Koordinátor: MUDr. Eva Králiková Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

1. Má autológna transplantácia stále miesto v štandardnej starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom? (20 min.)
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

2. Kedy má zmysel tandemová autológna a alogénna transplantácia v liečbe pacientov s mnohopočetným myelómom. (20 min.) MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Vstup koordinátora a diskusia (35 min.)

 
MANAŽMENT PACIENTOV S B-NHL (blok pod záštitou Lymfómovej skupiny Slovenska)
15 rokov rituximabu v udržiavacej liečbe na Slovensku – aký je ozajstný prínos udržiavacej liečby pre pacientov s folikulovým lymfómom? Koordinátor: MUDr. Alexander Wild Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
  1. Udržiavacia liečba rituximabom – 15 rokov neprekonaný zlatý štandard v liečbe folikulového lymfómu? (20 min.) MUDr. Martin Petrilák, Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ, VOÚ a.s., Košice

2. Je udržiavacia liečba rituximabom pre pacientov s folikulovým lymfómom skutočne prínosom? (20 min.) MUDr. Andrej Vranovský, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, BratislavaVstup koordinátora a diskusia (35 min.)

Záverečné slovo garantov (10 min.)

  1. doc. MUDr. Ľuboš DRGOŇA, CSc., (5 min.) Klinika onkohematológie LF UK a NOU, Bratislava
  2. MUDr. Juraj CHUDEJ, PhD., (5 min.) Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin