Program 1. deň: 30. 9. 2022

Registrácia (14.30 – 15.50)

Welcome coffee break: 15.20 – 15.50

Úvodné slovo garantov: 15.50 – 16.05
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava (5 min.)
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin (5 min.),
doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava (5 min.)
Blok č. 1 MANAŽMENT KOMPLIKÁCIÍ V LIEČBE ONKOHEMATOLOGICKÝCH PACIENTOV (16.05 – 18.00)
Téma: Manažment komplikácii u vybraných onkohematologických diagnóz 
Koordinátor: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

Vstup koordinátora: (5 min.)

Erytropoetíny v liečbe chemoterapiou indukovanej anémie z pohľadu klinickéhoonkológa; Áno/Nie? (20 min.)
MUDr. Marian Streško, PhD,
Onkologická klinika FN Trnava
Manažment anémie u Ph negatívnych myeloproliferatívnych neoplázií (20 min.)
MUDr. Antónia Hatalová, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
Infekčné komplikácie v liečbe onkohematologických diagnóz – dá sa im predchádzať? (20 min.)
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Renálna insuficiencia v onkohematológii – možnosti prevencie a liečby z pohľadu nefrológa (20 min.)
prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.,
Transplantačné centrum a I. Interná klinika, JLF UK a UN Martin

Záverečné zhrnutie koordinátora a diskusia: (30min.)

Coffee break: 18.00 – 18.10

Blok č. 2 MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM (MDS) (18.10 – 19.25)
Téma: Úskalia v liečbe pacientov s MDS s nízkym rizikom 
Koordinátor: doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Vstup koordinátora: (5 min.)

Erytropoetíny v liečbe anémie u pacientov s MDS nízkeho rizika, dokedy? (20 min.)
MUDr. Tomáš Guman, PhD.,
Klinika hematológie a onkohematológie UNLP Košice
ManažmentSubstitučná liečba anémie u pacientov s MDS nízkeho rizika, odkedy? (20 min.)
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin

Záverečné zhrnutie koordinátora a diskusia: (30min.)

Večera: 20.00 – 20.45

Program 2. deň: 1. 10. 2022

Blok č. 3 MNOHOPOČETNÝ MYELÓM (8.30 – 9.45)
Téma: Pozícia monoklonálnych protilátok v liečbe NDMM – jasná téma? Áno/Nie?
Koordinátor: MUDr. Emília Flochová, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin

Vstup koordinátora: (5 min.)

Monoklonálne protilátky v liečbe NDMM – Áno (20 min.)
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Monoklonálne protilátky v liečbe NDMM – Nie (20 min.)
doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Záverečné zhrnutie koordinátora a diskusia: (30 min.)

Coffee break: 9.45 – 9.55

Blok č. 4 B-NHL (9.55 – 11.10)
Téma: Pozícia anti CD20+ monoklonálnych protilátok v liečbe chronickej lymfocytovej leukémie (CLL)
(Blok pod záštitou Lymfómovej skupiny Slovenska)

Koordinátor: prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN, Bratislava

Vstup koordinátora: (5 min.)

Má ešte rituximab miesto v liečbe CLL? Áno! (20 min.)
MUDr. Eva Mikušková, PhD.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Má ešte rituximab miesto v liečbe CLL? Nie! (20 min.)
MUDr. Natália Štecová,
Klinika hematológie a onkohematológie UNLP Košice

Záverečné zhrnutie koordinátora a diskusia: (30 min.)

Coffee break: 11.10 – 11.20

Blok č. 5 VYBRANÉ TÉMY Z ONKOHEMATOLÓGIE (11.20 – 13.35)
Téma: (Blok pod záštitou prezidenta Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti)
Koordinátor: MUDr. Alexander Wild, PhD.,
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Vstup koordinátora: (5 min.)

Porovnanie toxicity transplantácie a CAR T-bunkovej liečby (20 min.)
MUDr. Lucia Petríková,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Malígny lymfóm kontra vrodená imunodeficiencia (20 min.)
MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD., MBA
Klinika hematológie a onkohematológie UNLP Košice
Ifosfamidom indukovaná encefalopatia – kazuistika (20 min.)
MUDr. Miriam Sokolová,
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Bude mať imatinib svoje miesto aj v budúcnosti liečby pacientov s CML? (20 min.)
MUDr. Katarína Slezáková, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Záverečné zhrnutie koordinátora a diskusia: (30 min.)

Hlasovanie o najlepšie prezentácie 6. ročníka Kontroverzií v onkohematológii (13.35 – 13.45)

Záverečné slovo garantov: (13.45 – 13.55)

Obed: 13.55 – 14.25

Ukončenie odborného podujatia: 14.25