11. - 12.10.2019, Šport hotel, Donovaly

11.10.2019Šport hotel, DonovalyKoordinátor:
14:00 - 16:00RegistráciaRegistrovať
15:00 - 16:00Welcome coffee break
16:00 – 17:15CHEMOTERAPIOU INDUKOVANÁ ANÉMIA
Téma:Manažment chemoterapiou indukovanej anémie z pohľadu onkológa a hematológaprof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN BA
20 min.Manažment chemoterapiou indukovanej anémie z pohľadu onkológaMUDr. Silvia Jurišová,
Oddelenie klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
20 min.Manažment chemoterapiou indukovanej anémie z pohľadu hematológaMUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, UN, Martin
35 min.Vstup koordinátora a diskusia
17:15 - 17:30Coffee break
17:30 – 19:00CHEMOTERAPIOU INDUKOVANÁ ANÉMIA - PANELOVÁ DISKUSIA
Téma:Primárna profylaxia febrilnej neutropénie u onkologických pacientov – prax na Slovensku z pohľadu hematológa a onkológadoc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ, VOÚ a.s., Košice
20 min.Profil pacienta vhodného na LA vs. SA G-CSF z pohľadu onkológaMUDr. Vladimír Malec, PhD.,
Onkologická klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
20 min.Primárna profylaxia febrilnej neutropénie z pohľadu hematológaMUDr. Juliána Holasová,
Hematologické oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
50 min.Vstup koordinátorov: Prezentácia výsledkov prieskumu manažmentu PP rastovými faktormi myelopoézy na Slovensku a panelová diskusia
19:30 - 20:15Večera

Na stiahnutie: program Kontroverzie 2019.pdf

12.10.2019Šport hotel, DonovalyKoordinátor:
Registrovať
8:30 – 9:50CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA
Téma:Zohráva vek a komorbidity význam pri výbere liečby u novodiagnostikovaného pacienta s BCR/ABL pozitívnou CML?MUDr. Eva Mikušková, PhD.
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
20 min.Má prvogeneračný TKI stále svoje miesto v liečbe CML?MUDr. Katarína Slezáková, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN, Bratislava
20 min.Profitujú vysokorizikoví pacienti naďalej z liečby prvogeneračnými TKI?MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
40 min.Vstup koordinátora: Liečba CML v klinickej praxi v Slovenskej republike – výstupy projektu CAMELIA SK a diskusia:
9:50 - 10:05Coffee break
10:05 – 11:20MANAŽMENT LIEČBY PACIENTOV S LYMFÓMOM PLÁŠŤOVÝCH BUNIEK (MCL) blok pod záštitou Lymfómovej skupiny Slovenska
Téma:U ktorých pacientov s MCL zvažovať autológny transplant?MUDr. Alexander Wild
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
20 min.Poznáme miesto TKB v liečbe pacientov s MCL?MUDr. Miriam Ladická,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
20 min.Ktorých pacientov s MCL netransplantujeme?MUDr. Eva Králiková,
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
35 min.Vstup koordinátora a diskusia
11:20 - 11:35Coffee break
11:35 – 12:50MANAŽMENT LIEČBY PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM
Téma:Kedy zahájiť liečbu relabovaného mnohopočetného myelómu? Biochemický vs. klinický relaps?Tomáš Guman, PhD.,
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
20 min.Liečba myelómových pacientov s biochemickým relapsomMUDr. Ľubica Harvanová, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN, Bratislava
20 min.Liečba myelómových pacientov s klinickým relapsomMUDr. Emília Flochová, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie, UN, Martin
35 min.Vstup koordinátora a diskusia:
13:00 - 14:00Obed
14:00Záver podujatia

Na stiahnutie: program Kontroverzie 2019.pdf