Program 1. deň: 15. 10. 2021

 
Úvodné slovo garantov: 15.50 – 16.00
Garanti: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava (5 min.)
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin (5 min.)
Blok č. 1 PRINESIE POST COVID ÉRA ZMENY V STAROSTLIVOSTI O ONKOHEMATOLOGICKÝCH PACIENTOV? INTERDISCIPLINÁRNA PANELOVÁ DISKUSIA 
Koordinátor: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA,

Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Post COVID syndróm – fokus na onkohematologického pacienta z pohľadu pneumológa (15 min.)
doc. MUDr. Štefan Laššan, PhD.,
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UN Bratislava

Očkovanie proti SARS CoV-2 v onkohematológii – Áno? Nie? Koho? Kedy? (15 min.)
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.,
Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie, Nitra

Prinesie post COVID éra zmeny v starostlivosti o onkohematologických pacientov? (poznatky z kongresu EHA 2021) (15 min.) doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin


Vstup koordinátora a panelová diskusia: (30min.)

 

Coffee break: 17.20 – 17.30

Blok č. 2 AKÚTNA MYELOBLASTOVÁ LEUKÉMIA (AML) 17.30 – 18.30
Téma: Čo ovplyvňuje výber liečebného režimu pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou (AML)?
Koordinátor: MUDr. Iveta Oravcová, PhD.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Vstup koordinátora: (5 min.)
Aký je optimálny manažment liečby AML u starších pacientov? (15 min.)
MUDr. Ladislav Sopko, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Čo ovplyvňuje výber liečebných možností AML u mladších pacientov? (15 min.)
MUDr. Tomáš Guman, PhD.,
Klinika hematológie a onkohematológie UNLP Košice

Záverečné zhrnutie koordinátora a diskusia: (25 min.)

Coffee break: 18.30 – 18.40

Blok č. 3 CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA (CML) 18.40 – 19.40
Téma: Čo ovplyvňuje výber liečebného režimu pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML)?

Koordinátor: MUDr. Eva Mikušková, PhD.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Vstup koordinátora: (5 min.)

Aký je optimálny manažment liečby CML u starších pacientov?
(15 min.)
MUDr. Katarína Slezáková, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Aké sú možnosti liečby CML u mladších pacientov, liečba v tehotenstve a možnosti ukončenia/ prerušenia podávania TKI (15 min.)
doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Záverečné zhrnutie koordinátora a diskusia: (25 min.)

Večera: 20.00 – 20.45

Program 2. deň: 16. 10. 2021

Blok č. 4 MNOHOPOČETNÝ MYELÓM 8.30 – 9.30
Téma: Aká je optimálna dĺžka liečby lenalidomidom pri mnohopočetnom myelóme – jasná téma?
Koordinátor: MUDr. Emília Flochová, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN, Martin

Vstup koordinátora: Aká je optimálna dĺžka liečby lenalidomidom pri mnohopočetnom myelóme – jasná téma? (5 min.)
Liečba lenalidomidom u pacientov s myelómom – do progresie ochorenia (15 min.)
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

Liečba lenalidomidom u pacientov s myelómom – fixná dĺžka liečby (15 min.)
MUDr. Ľubica Harvanová, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Záverečné zhrnutie koordinátora a diskusia: (25 min.)

Coffee break: 9.30 – 9.40

Blok č. 5 CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA (CLL) 9.40 – 10.40
Téma: Aký je optimálny manažment včasného relapsu CLL po liečbe imunochemoterapiou?
(Blok pod záštitou Lymfómovej skupiny Slovenska)
Koordinátor: MUDr. Eva Mikušková, PhD.,
Klinika onkohematológie LF UK a NOU, Bratislava

Vstup koordinátora: Čo rozhoduje o výbere liečebného režimu pacienta s včasným relapsom CLL (5 min.)
Pozícia selektívneho inhibítora antiapoptického proteínu BCL-2 v manažmente včasného relapsu CLL (15 min.)
MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN, Martin

Pozícia inhibítora Brutonovej tyrozín kinázy (BTK) v manažmente včasného relapsu CLL (15 min.)
MUDr. Natália Štecová,
Klinika hematológie a onkohematológie UNLP Košice

Záverečné zhrnutie koordinátora a diskusia: (25 min.)

Coffee break: 10.40 – 10.50

Blok č. 6 VYBRANÉ TÉMY Z ONKOHEMATOLÓGIE 10.50 – 12.45
(Blok pod záštitou prezidenta Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti)
Koordinátori: MUDr. Alexander Wild,
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD.,
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Vstup koordinátora č. 1: (5 min.) 
Trombotické mikroangiopatie (15 min.)
MUDr. Katarína Bešenyiová,
Klinika hematológie a onkohematológie UNLP Košice

Poliekové abnormality fibrinogénu (15 min.)
MUDr. Anna Ondrejčeková,
Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Vstup koordinátora a diskusia č.1 (20 min.)

Coffee break: 11.45 – 11.50

Vstup koordinátora č. 2: (5 min.)

Téma: Dlhodobé cievne vstupy v hematológii

Indikácie pri dlhodobých cievnych vstupoch, kedy, aký vstup a načo? (15 min.)
MUDr. Barbora Kašperová,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

Komplikácie pri dlhodobých cievnych vstupoch a ich manažment (15 min.)
MUDr. Martin Rázus,
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

Vstup koordinátora a diskusia č. 2 (20 min.)

Hlasovanie o najlepšie prezentácie 5. ročníka Kontroverzií v onkohematológii: 12.45 – 12.50 Záverečné slovo garantov: 12.50 – 13.00

Obed: 13.00 – 13.30 Ukončenie odborného podujatia: 13.30